အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကိုအသုံးပြုကာ ၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၈)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါရာထူးနေရာများအတွက် Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကိုအသုံးပြုကာ ၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း