အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၀-၂၀၂၀၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၁၆:၀၀ နာရီ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ အောက်ပါရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်မျးအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၇-၁-၂၀၂၁၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၀-၂-၂၀၂၁ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၁၆:၀၀ နာရီ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ အောက်ပါရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်များ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၀-၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်နယ်န်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အမှုတွဲခန်း အဆောက်အဦ(၃၀x၂၄x၃၀)ပေ၊ RC (၃)ထပ် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၁၀-၂၀၂၀၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက် ၊ မွန်းလွဲ ၁၆:၀၀ နာရီ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ အောက်ပါရုံးသုံးပရိဘောဂများ ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-