ပဒေါင်လူမျိုး

Padaung TribeThe Kayan are a subgroup of the Red Karen (Karenni) people, a Tibeto-Burman ethnic minority of Burma (Myanmar). The Kayan consists of the following groups: Kayan Lahwi (also called Padaung, ပဒေါင် [bədàʊɴ]), Kayan Ka Khaung (Gekho), Kayan Lahta, Kayan Ka Ngan. Kayan Gebar, Kayan Kakhi and, sometimes, Bwe people (Kayaw).